Zeg 'NEE!' tegen een natuurbegraafplaats in Soest(erberg)
- Teken de petitie! -

Zestien bezorgde stellingen
over commercieel begraven in kwetsbare natuur

 

‘Natuurbegraven’ wordt gepresenteerd als ‘na­tuur- en milieuvriendelijk’. ‘Natuurbegraven’ verstoort echter de natuur, vervuilt de bodem, verhindert onbezorgde recreatie en legt eeuwigdurend beslag op schaarse natuurge­bieden. Geld verdienen door vermarkting van de natuur is het voornaamste doel. 

De bezorgdheid over natuurbegraven neemt toe.
Soest staat hierin niet alleen. Vrijwel overal liggen de plannen onder vuur. Verzoeken werden onder andere afgewezen in de gemeenten Hilversum, Deventer, Putten, Hulshorst, St Michelsgestel, Venray, Fleringen, Hardenberg, Lettele, Okkenbroek, Soest, Zeist, Barendrecht, en Voorschoten. Ook in de ‘begintijd’ van natuurbegraven was er reeds veel verzet (zie voor een opsomming, Alterra, ‘Terug naar de natuur’ 2009, p. 58). 

Er is in Soest geen draagvlak voor natuurbegraven, van behoefte is in Soest niet gebleken.
De begraafplaats ‘dient’ vooral overledenen van buiten Soest, uit de gehele Randstad en daarbuiten. Daar is het Soest niet mee gediend. En het milieu al helemaal niet!

Verschillende locaties in Soest zijn in trek bij de natuurbegraafsector.
Heide, duinen, polders, landbouwgronden, weilanden en bossen zijn allemaal in trek bij de natuurbegraafsector. De natuur is kwetsbaar. Een eenmaal toestemming verleend, is een precedent geschapen: dit kan ertoe leiden dat in andere gevallen medewerking door de gemeente via de rechter wordt afgedwongen, ook als de gemeente zich daartegen verzet (Vgl. Alterra, ‘Terug naar de natuur’ 2009, p. 58). De gemeente moet haar natuur voor haar burgers beschermen omdat burgers zich niet altijd kunnen wapenen tegen deze professionele, commerciële, doelgerichte en kapitaalkrachtige partijen. Zij moet daarom ‘nee!’ durven zeggen tegen deze partijen en het natuurbehoud, plezier van wonen en recreëren in Soest centraal te stellen. 

Recreëren en begraven gaan niet samen.
De Soester natuur is belangrijk voor de recreatie van Soest. Als we hierin gaan begraven, verhindert dat onbezorgde en ongestoorde recreatie. Niemand wordt graag geconfronteerd met graven, begrafenisstoeten en begrafenissen bij het recreëren of sporten.
Begraven in de natuur leidt tot een grafstemming in het natuurgebied. 

De bossen bij Hees en aangrenzende natuurgebieden maken deel uit van het NNN gebied.
Dit NNN is van vitaal belang voor het natuurbehoud in Nederland. Ook de gemeente Soest heeft hierin een verantwoordelijkheid. Hierbij past niet het ophogen van paden en aanleggen van nieuwe infrastructuur, het inbrengen van tonnen gebiedsvreemd, verontreinigd materiaal en het verstoren van de bodem en natuur.

De dichtheid van graven is zorgwekkend
De dichtheid van de graven is naar verwachting groot (van 100 tot 650 graven/hectare – gemiddeld 400 graven/hectare). Voor elk graf wordt de bodem grondig omgewoeld met graafmachines, hetgeen schade geeft aan het bodemoppervlak en verstoring van de natuur. 

Per 1000 begravingen wordt 70.000 kilo gebiedsvreemd materiaal aan de grond toegevoegd.
Het zoekgebied in de bossen bij Hees bedraagt minstens 50 hectare. Bij 400 graven per hectare hebben we het over 20.000 graven dus ruim 1,4 miljoen  kilo - en dan laten we buiten beschouwing dat er ook meer dan één persoon in een graf kunnen worden begraven-. Bij 400 graven per hectare is dat één onzichtbaar graf per vijf meter, dat is geen recreatiebos meer, maar een ongewenste begraafplaats. 

Stoffelijke overschotten zijn verontreinigd
Zij bevatten zware metalen, giftige stoffen en medicijnresten en vreemde materialen die het kwetsbare bodemleven en het drinkwater bedreigen. De chemische stoffen komen op den duur in de bodem en het grondwater terecht. Welke gevolgen dit op de lange termijn heeft, is onbekend. Controle (en zo nodig ingrijpen) is op ‘natuurbegraafplaatsen’ niet mogelijk, de schade is niet meer te herstellen. De gevolgen van klimaatverandering (meer en heftiger neerslag) op dit proces zijn niet bekend en niet te overzien. Natuurbegraven is niet duurzaam.

De gevolgen voor het grondwaterbeheer en de waterreserves zijn niet bekend.
De aanwezigheid van graven beperkt de mogelijkheid om de grondwaterstand te verhogen omdat stoffelijke overschotten daarmee niet in aanraking mogen komen. De natuur zou met een grondwaterverhoging gebaat kunnen zijn. Het verlies van controle over grondwaterbeheer, staat op gespannen voet met het faciliteren van een door marketing gecreëerde markt voor natuurbegraven.

Begrafenissen vernietigen de kwetsbare bosgronden
Per begraving nemen gemiddeld 70 personen deel aan de ceremonie en de rouwstoet die door het bos trekt, de natuur verstoort en recreatie verhindert. Het intensief belopen van kwetsbare bosgrond verstoort bovendien de bovenlaag langdurig. 

Begrafenis­sen gaan ook door tijdens paar- en broedseizoenen.
Aanwezige dieren worden verstoord, verjaagd of ‘verplaatst’.
 

Aantal begrafenissen per week.
Bij de natuurbegraafplaats Heidepol (17 hectaren, 7.250 begraafplaatsen) werd door de initiatiefnemers één begrafenis per week verwacht. Het werden er vijf maal zoveel (Alterra 2013). In de Bossen bij Hees verwachtten de initiatiefnemers 2 tot 3 begrafenissen per week. Is dit een reële voorstelling van zaken? Het aangewezen zoekgebied is driemaal zo groot als Heidepol…. Betekent dit niet driemaal 5, dus 15 begrafenissen per week?  Wat betekent dit voor verkeerstromen  (Wieksloterweg, Insingerstraat, Den Blieklaan, Bosstraat, Foekenlaan, Overhees etc.? ) en wat betekent dit voor de natuur, rust en mogelijkheid tot recreatie in de Soester natuur? Zo is in een dichtbevolkte gemeente als Soest te stellen dat de impact per definitie te groot is van dit soort initiatieven. 

De graven zijn te ondiep.
De wet schrijft voor dat er 65 cm grond op het stoffelijk overschot moet liggen. Dit maakt de graven aantrekkelijk voor gravende aaseters als vos en hond. Hun natuurlijk gedrag moet dus natuuronvriendelijk worden gestopt door deze dieren te weren. Elk gravend dier, van das tot konijn is ongewenst omdat de grafrust leidend wordt. 

De paden moeten onwenselijk worden opgehoogd.
Er zijn tonnen gebiedsvreemd materiaal nodig om de ritten met de graafmachines, het vervoer van de lijkkisten en genodigden mogelijk te maken.

De natuurbegraafsector legt eeuwigdurend beslag op het bos
Doordat de begraafplaats ‘eeuwigdurende grafrust’ moet garanderen, ligt er een eeuwigdurend beslag op het bos. Het bos krijgt voor eeuwig een rouwrand. Omwille van grafrust is er altijd de dreiging van ontoegankelijkheid en afscherming.  

Als een natuurbegraafplaats vol is, blijven de graven eeuwig achter.
Eeuwigdurende grafrust vraagt om eeuwigdurend toezicht, onderhoud en beheer. Dit moet gebeuren in een uitgestrekt terrein waar de graven niet herkenbaar zijn en waar de kans op verzakking, schade door omvallende bomen en verstoring door gravende dieren of mensen groter is dan op een reguliere be­graafplaats. Wie draagt hiervoor de verantwoordelijkheid? Wie betaalt het dagelijkse toezicht nadat grafrechten zijn verkocht en de ondernemer geen inkomsten meer heeft?  Nieuwe terreinen aanboren?

LAAT ONZE SOESTER NATUUR MET RUST!

Natuur is schaars in Nederland. Het idee van het aanwijzen van natuurgebieden is dat we daar als samenleving andere waarden voorrang geven dan in de rest van Nederland. In natuurgebie­den doet de mens een stapje terug, stopt met vervuilen en geeft natuurlijke levensvor­men de volle ruimte.

OPROEP AAN DE SOESTER POLITIEK

Belet dat de Soester natuur de begraafschuur van de Randstad wordt.

Besluit dat het bestemmingsplan niet zal worden gewijzigd om natuurbegraven mogelijk te maken – waar dan ook in onze gemeente.

En doe dit zonder voorbehoud!
Laat de deur niet op kier staan.

Neem stelling als gemeente, omdat dit kan en omdat het moet.

Voor nu en de generaties die na ons komen.

 

Het Comité tot behoud van de bossen van Soest
- begraaf de natuur niet-


WOORD VAN HET COMITE op19-02-2018
De plannen om het begraven in de bossen van Hees mogelijk te maken zijn teruggetrokken. Toch zijn wij, het comité tot behoud van de bossen van Soest - begraaf de natuur niet -, nog altijd bezorgd. Fracties overleggen op dit moment over het 'Nee!' tegen begraven in de natuur van Soest en Soesterberg.
Wij staan ook op het standpunt ´Nee´ tegen begraven in de natuur.  Wij verdiepten ons de afgelopen maanden in dit onderwerp en haar enorme gevolgen, de partijen die er in acteren, hun grote belangen, verbanden en de wegen die bewandeld worden om commerciele doelen te behalen. 

Om bij te dragen stelden wij 16 bezorgde stellingen op, die wij de fracties hebben aangeboden en ook met de lezers hier willen delen.

We hopen dat de fracties daar iets aan hebben, dat zij a.s. donderdag (als de motie wordt ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering) 'Nee!' durven te zeggen en de natuur in Soest en Soesterberg zullen beschermen tegen de commercie. Ons comité hoopt dat de politiek de deur niet op een kier laat staan.

Het Comite tot behoud van de bossen van Soest - begraaf de natuur niet-